Ochrana osobních údaju GDPR

Informace týkající se subjektu údaju představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaju a o volném pohybu těchto údaju a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)
Osobní údaje subjektu údaju mají být Správcem zpracovávány pro obchodní a marketingové účely. Ke zpracování osobních údaju pro výše uvedené účely je vyžadován souhlas subjektu údaju . Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné. Subjekt údaju má navíc právo udělený souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným Správci. V takovém případě bude zpracování osobních údaju prováděné na základě odvolaného souhlasu neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
V případě, že subjekt údaju udělí Správci souhlas se zpracováním osobních údaju , budou jeho/její osobní údaje zpracovávány v rozsahu: identifikační a kontaktní údaje, po dobu 5 let.
Osobní údaje subjektu údaju nebudou předávány třetím stranám nebo předávány do třetích zemí. Subjekt údaju má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údaju m (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR). Subjekt údaju má dále právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má subjekt údaju právo na přenositelnost osobních údaju , které se ho týkají a které poskytl Správci. Subjekty údaju mohou v otázkách zpracování svých osobních údaju kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese ara.abgaryan@gmail.com
Pokud se subjekt údaju domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údaju shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údaju podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údaju .
Subjekt údaju tímto uděluje svu j souhlas se zpracováním svých osobních údaju Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Subjekt údaju bere na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že subjekt údaju udělil souhlas s prováděným zpracováním.